เงื่อนไขการให้บริการหลังการขาย

 

เงื่อนไขการให้บริการหลังการขาย แผนก  STEWARD

 
1.  ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าซึ่งจำเป็นต้องใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ บริษัทฯ จะติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ
     ให้กับท่าน และออกเอกสารเป็นใบยืมเครื่องจ่ายน้ำยาฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.  ระบบของเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติที่บริษัทใช้อยู่เป็นเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติซึ่งมีตัวควบคุมค่าความเข้มข้นของน้ำยา 
      (Sensor) ทำให้สามารถจ่ายปริมาณน้ำยาได้อย่างเหมาะสมและให้ผลการล้างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งยังสามารถ
      ควบคุม ค่าใช้จ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะแตกต่างกับเครื่องจ่ายน้ำยาที่ใช้ระบบตั้งเวลา (Timer) ในการควบคุมการจ่าย
     น้ำยาทำให้ไม่สามารถควบคุมการจ่ายน้ำยาได้อย่างเหมาะสม
 
3.  บริษัทฯ มีช่างบริการทางเทคนิคที่มีความประสบการณ์ความชำนาญการโดยเฉพาะ สำหรับตรวจเช็คสภาพการทำงาน
     ของเครื่องล้างจาน และเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติให้กับลูกค้า เป็นประจำอย่างน้อย เดือนละครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้รับรองมาตรฐานหรือขึ้นทะเบียนอนุญาตผลิตจาก สมอ. หรือ อย.
     3.1    ในกรณีที่ท่านล้างภาชนะไม่สะอาดได้ตามมาตฐาน หรือมีปัญหาเครื่องล้างจานของท่านขัดข้อง
         ท่านสามารถเรียกใช้บริการของหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็วของทางบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
         ไม่เว้นวันหยุด โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
     3.2    ในกรณีเครื่องล้างจานของท่านเกิดการชำรุดหรือเสียหาย บริษัทฯ ยินดีซ่อมให้ท่านฟรี โดยไม่คิด
          ค่าแรงใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากค่าอะไหล่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน
     3.3    ทุกๆ ครั้งที่ฝ่ายช่างเข้าบริการตรวจเช็คระบบของเครื่องล้างจาน จะมีรายงาน (Service Report)
         ส่งถึงท่านให้ทราบถึงผลการตรวจเช็ค ในกรณีที่เครื่องล้างจานเกิดปัญหา หรือช่างพบจุดที่ชำรุด
         จะแจ้งหรือเสนอแนะในรายงานให้ท่านทราบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ดังเอกสารที่แนบมา
         ข้างท้าย (Service Report)
 
4.  บริษัทฯ  จัดเสนอโปรแกรมสำหรับ Training ให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกทุกๆ ฝ่าย   รวมถึงฝ่ายควบคุม
     เครื่องล้างจานโดยผู้ชำนาญการเฉพาะ        และพร้อมให้บริการท่านทุกๆ เดือน  ตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ นัดหมาย  ดังมีหัวข้อต่อไปนี้
     4.1    Basic Stewarding Operation         4.5    Personal Hygiene and Grooming
     4.2    Operation of the Dishmachine     4.6    Food Service Sanitation
     4.3    Products / Usage And Safety
     4.4    Breakage Control
 
    สีฉลากของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกันชัดเจน (Color Code)
    การผลิต , การบรรจุ และการจัดส่ง เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
    
บริษัทฯ มีลูกค้าอ้างอิงใช้ระบบเคมีน้ำผ่านเครื่องควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่รับซักผ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัมต่อวัน ต่อราย       เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่จำกัด โดยมีเอกสารแสดง เช่นสำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย ใบสั่งซื้อ และพร้อมให้ตรวจสอบได้  ดังเอกสารที่แนบ
 
บริษัทฯ ต้องติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติ  ที่ใช้ในการซักกับเครื่องซักผ้าของโรงแรม  และบริษัทฯ มีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องดังกล่าวตลอดเวลา  โดยไม่คิดค่า  ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เครื่องจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติดังกล่าวชำรุด  ทางบริษัทฯ ต้องมาดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน  24  ชั่วโมง  นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากโรงแรม  
 
       คุณลักษณะของเครื่องควบคุมการจ่าย ข้างต้น ประกอบด้วย
 
     5.1  ใช้กับไฟฟ้า  220  Volts 50 Hz.  กินไฟไม่เกิน 3.5 Amp  ขณะปั๊มทำงานพร้อมกัน  4  ตัว
     5.2   จำนวนปั๊มของเครื่องจ่ายน้ำยาต้องมีไม่น้อยกว่า  6  ปั๊ม ใน  1  ชุด
     5.3   ขนาดของปั๊มจ่ายน้ำแต่ละตัวสามารถจ่ายได้ไม่น้อยกว่า  1,000  มิลลิลิตร  ต่อนาที
     5.4   ขนาดและน้ำหนักของเครื่องจ่ายน้ำยาเหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง
     5.5   เครื่องจ่ายน้ำยา  1  ชุด ใช้กับเครื่องซักเพียง  1  เครื่องเท่านั้น
     5.6  เครื่องจ่ายน้ำยานี้จะสามารถใช้รวมกับระบบการผสมเคมีกับน้ำ (Flush Manifold)  ก่อนส่งเข้าเครื่องซัก โดย Flush Maniflow มี Flow Switch ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมให้สามารถเช็คและควบคุมการทำงาน
            ของระบบจ่ายน้ำยา
     5.7   เครื่องจ่ายเคมีสามารถออกแบบสูตรเคมีซักผ้าได้ไม่ต่ำกว่า 16 ชนิด ตามชนิดและความสกปรกของ
            ผ้าที่จะซัก
     5.8  เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีสามารถดูชื่อของโปรแกรมการซัก     และชื่อของน้ำยาเคมีขณะทำงานได้
     5.9 เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาเคมีสามารถบันทึกชนิดของโปรแกรม และจำนวนครั้งของแต่ละ  โปรแกรมที่มีการซักผ้าได้
     5.10 เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาเคมีสามารถตรวจข้อมูลรายงานการซัก ที่บันทึกไว้ได้ตลอดจนสามารถ
              ลบข้อมูลเก่าและเริ่มบันทึกข้อมูลใหม่ในระยะเวลาที่กำหนดได้
     5.11 เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาเคมีสามารถสั่งโปรแกรมการซักของเครื่องหยุดได้ (ChartStop Function) 
              ในทุกโปรแกรม และทุกปั๊ม
 
6. บริษัทฯ ไม่สามารถนำเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติกลับคืนไป รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข    ทั้งหมดนี้   จนกว่าน้ำยาเคมีในการซักฟอก จะถูกบอกเลิกการใช้
 
7.บริษัทฯ  มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซักผ้า รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการซักผ้าว่าซักอย่างไร ผ้าจะขาวสะอาดและประหยัด
 
8. บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงแรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้
     8.1 สุขลักษณะส่วนบุคคล  (Personal Hygiene)
     8.2   กระบวนการปฏิบัติงานในการซักผ้าอุตสาหกรรม  (Laundry Workflow)
     8.3   มาตรฐานในการซักรีด  (Launder to Standard)
     8.4   สูตรการซักผ้าต่าง ๆ  (Wash Formulas)
     8.5   เคมีที่ใช้ในการซักผ้าแต่ละชนิด  (Laundry Chemical Knowledge)
     8.6   ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  (Chemical Safety & MSDS)
     8.7   การดูแลรักษาผ้า  (Linen Handling Procedures)
     8.8   ปัจจัยที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซักผ้าอุตสาหกรรม  (Laundry Cost Factors)
 
9. บริษัทมีเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ , มีเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์   (Safety Data Sheet)  และบริษัทต้อง              แนะนำและฝึกสอนให้ผู้ปฏิบัติงานซักฟอก  จนสามารถใช้งานได้ถูกต้องเหมาะสม
 
10. บริษัทมีห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบ หรือสามารถส่งผ้าไปตรวจสอบทางด้านความคงทนของสี     ความแข็งแรงของเส้นใยผ้าหรืออื่นๆ ได้หากมีการร้องขอ  โดยบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช่จ่ายด้วยทั้งหมด
 
11.หากโรงแรมต้องการความรู้เกี่ยวกับระบบการซักผ้าเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานที่ผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ  หรือสถานที่ของลูกค้าที่ใช้อ้างอิง   โดยบริษัทฯ เป็น       ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้
 
12. บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  หรือตามการร้องขอของโรงแรม โดยทุกครั้งที่เข้ามาบริการจะมีการเขียนรายงาน (ดังเอกสารแนบ) ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง  และสรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเดือนละ  1  ฉบับ  โดยมีรายละเอียดของรายงาน และการ ตรวจเช็คดังนี้
      12.1   ตรวจเช็คผลการซักผ้าแต่ละชนิด
      12.2   ตรวจวิเคราะห์น้ำที่ใช้ในการซักผ้า เพื่อตรวจสอบค่าความกระด้าง  สนิมน้ำ คลอรีน และสาร
                     ประกอบอื่น ๆ  ที่มีผลต่อการซักผ้า
      12.3   ตรวจเช็คความเข้มข้นของเคมีซักผ้าที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการซัก
      12.4 ตรวจเช็คความเป็นกรด  เป็นด่างบนผ้าซึ่งซักเสร็จแล้ว
      12.5   จะมีการทำรายงานสรุปปริมาณการใช้เคมี และจำนวนผ้าที่ซักแต่ละชนิด  ในแต่ละเดือน   
                         (ดังเอกสารแนบ) โดยจะต้องประกอบด้วย
                         - รายงานสรุปปริมาณการใช้เคมี และจำนวนผ้า / เดือน
                         - น้ำหนักของจำนวนผ้าที่ซักตามหลักสูตรแต่ละชนิดที่ใช้ในรอบเดือนนั้น ๆ
                         - จำนวนเคมีแต่ละชนิดที่ใช้ในรอบเดือนนั้น ๆ
                          - ค่าใช้จ่ายเคมีต่อผ้าที่ซักจริงเป็นกิโลกรัม
                          - มีเอกสารสรุปค่าเคมี / เคมีคงเหลือประจำเดือนพร้อมผู้รับผิดชอบของบริษัท และของ   โรงแรม
 
13. หากภายหลังโรงแรมต้องการเปลี่ยนขนาดบรรจุเคมีภัณฑ์เป็นขนาดใด ๆ  ผู้ขายจะต้องยินยอมให้ทำได้โดยมูลค่า  หรือปริมาณของ     ผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่าในใบเสนอราคา

14. บริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ฝักบัวล้างตา ฯลฯ  ณ จุดบริการเคมีในแผนกซักฟอก
       ของโรงแรม

15. บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านเทคนิคและเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับการซักผ้า ตลอดเวลาหากมีกรณีฉุกเฉิน 
      โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ