มาตรฐานการบริการ

บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด ได้รับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( GMP )

บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด ได้จัดทำและดำเนินการตามระบบคุณภาพ สำหรับการผลิต ,
ออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ,
จำหน่ายและติดตั้งเครื่องล้างจาน และระบบซักผ้าอุตสาหกรรม ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน